I. Postanowienie ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Ideeën Bożena Mokracka, ul. Lipowa 15, 62-025 Kostrzyn, NIP: 7861366083, REGON: 360029708, adres email: kontakt@ideeen.pl
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Zawarcie umowy kupna jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.
 4. Podane ceny są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT.
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

II. Zamówienia i płatność

 1. Zamówienia można składać poprzez:
  – formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
  – email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  – telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez email lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin realizacji, sposób oraz koszt dostawy.
 5. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania wpłaty ceny towaru na rachunek bankowy Sklepu.
 6. Płatność za towar wraz z kosztem przesyłki podanym przy towarze odbywa się poprzez przelew bankowy na rachunek Sklepu o numerze: 19 1050 1520 1000 0092 4044 1742
 7. Warunkiem wysłania lub wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu płatności.
 9. O sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu uiszczenia opłaty zamówienia. Wprowadzanie zmian jest możliwe drogą mailową poprzez przesłania wiadomości na adres kontakt@ideeen.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 450 581.
 11. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 12. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

III. Wysyłka towaru

 1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Termin wysyłki wyrażony jest w dniach roboczych i liczy się od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

 

IV. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Produkt musi zostać odesłany do Sklepu w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Liczy się data nadania przesyłki zwrotnej.
 3. Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim rachunkiem. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto Klienta, z którego dokonano zapłaty za towar. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Produkty wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta oraz produkty wyprodukowane na określony przez Klienta wymiar, nie podlegają zwrotowi.

 

V. Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

VI. Dostawa

 1. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Klient zobowiązany jest do sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody a następnie do niezwłocznego kontaktu ze Sklepem mailowo kontakt@ideeen.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 602 450 581 w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 3. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji.
 4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  (a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); albo
  (b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie
 5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

VII. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.